Jak to funguje?

 • Výběr a objednání šatů

- vyberete šaty v naší nabídce a napíšete mi e-mail na: marie.fritzova@centrum.cz

- do emailu uvedete:

 1.  název, barvu a velikost šatů

 2.  datum zapůjčení šatů

 3. Vaše jméno

 4.  telefon

 5. fakturační adresu

 6. adresu pobočky Zásilkovny nebo Z-boxu

 7. číslo Vašeho účtu (pro ověření), na který Vám vrátíme kauci

- dostupnost šatů v daný termín si můžete ověřit v kalendáři v popisu šatů

- já Vám zašlu podmínky pro závaznou rezervaci, předvyplněnou objednávku a podklady k platbě

 • Vratná kauce a cena zapůjčení šatů

- pro závaznou rezervaci šatů je nutné složit vratnou kauci na účet, po připsání částky Vám zašlu doklad o složení vratné kauce

- po vrácení nepoškozených šatů bude odečtena cena za zapůjčení šatů a zbytek Vám do 7 pracovních dnů vrátím na Váš účet, ze kterého jste kauci zaslali

- v případě poškozených šatů bude z vratné kauce odečtena cena za nutnou opravu nebo profesionální čištění 

- cena a výše kauce je uvedena v popisu každých šatů 

 • Doručení šatů 

- šaty zasílám přes Zásilkovnu - na pobočku nebo do Z-boxu, který uvedete do objednávacího e-mailu

 • Vrácení šatů

- šaty zabalíte ideálně do původního obalu, odnesete do nejbližší Zásilkovny, nahlásíte kód, který Vám zašlu a je to!

- zpět šaty odešlete do 3 pracovních dnů po smluveném dni Vaší rezervace. Za každý den zpoždění si účtuji 100 Kč, které Vám budou strženy z vratné kauce

- šaty vracíte NEVYPRANÉ, o to se postarám já

 

 • Poškození nebo znečištění šatů

- běžné a snadno vypratelné znečištění šatů neřeším, o vyprání se postarám

- silné znečištění ( tráva, červené víno, inkoust a pod.) , které bude potřeba nechat vyčistit profesionálně, dojednáme individuálně. Zpravidla nechávám vyčistit já a z kauce strhnu náklady pořebné na vyčištění. Vrácení kauce se poté posunuje o dny potřebné na vyčištění v čistírně, nejdéle do 14 dnů.

- v případě neodstranitelné skvrny nebo znehodnocení šatů, kauce propadá v plné výši

- proti poškození šatů se můžete nechat pojistit, u některé z komerčních pojištoven - pojištění odpovědnosti

 • Vrácení kauce

- kauci odesílám do 7 pracovních dnů od doručení šatů zpět, na účet, ze kterého byla zaslána a který jste pro kontrolu uvedli do objednávky

- v případě profesionálního čištění šatů, se doba vrácení kauce posunuje o dobu potřebnou na vyčištění šatů. Z kauce Vám budou strženy náklady na profesionální čistění.

TABULKA VELIKOSTÍ

 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1.4.2022

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) o pronájmu šatů, je nedílnou součástí Nájemní smlouvy – Zápůjčky šatů, uzavřené mezi pronajímatelem Marie Fritzová, se sídlem Dobročovice 124, 25082, IČO 73317080 ( dále jen "pronajímatel") a nájemcem.

 

I.

 1. Smluvní strany pronajímatel a nájemce se zavazují, že tyto „VOP“ budou závazné pro veškeré právní vztahy, které mezi nimi v budoucnu vzniknou a pro veškeré jednotlivé Nájemní smlouvy – Zápůjčky šatů, které budou mezi smluvními stranami v budoucnu uzavřeny. Má se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí Nájemní smlouvy - Zápůjčky šatů uzavřené, nebo na ně pronajímatel odkázal internetovým odkazem uvedeným v emailu, nebo na internetových stránkách pronajímatele. Dále se má za to, že se smluvní strany seznámily s „VOP“, řádně si přečetly jejich obsah a plně bez výhrad s „VOP“ souhlasí. Veškerá ustanovení těchto „VOP“ považují za vyvážená a spravedlivá. Smluvní strany se dohodly, že právní vztah založený těmito „VOP“ se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

II.

 1. Pro spory vzešlé z těchto „VOP“ je místně příslušný soud v místě sídla pronajímatele. V záležitostech, které nejsou Nájemní smlouvou – Zápůjčkou inventáře těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

III.

 1. Předmětem nájmu jsou šaty specifikované v nájemní smlouvě. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté šaty jsou způsobilé k obvyklému užívání.

 2. Nájemce odesláním objednávky stvrzuje, že byl poučen o způsobu užívání šatů.

 3. Závaznou objednávku šatů je nutné učinit písemně – emailem, nebo ústně - telefonicky a poté písemně potvrdit emailem a složením zálohy - vratné kauce na účet pronajímatele do 7 dnů od potvrzení objednávky. V objednávce musí být uvedeny platné a správné fakturační údaje, kontaktní osoba, kontaktní telefon a email.

 4. Vrácení šatů probíhá výhradně přes Zásilkovnu.

IV.

 1. O zjištěných závadách na šatech při převzetí balíčku je nájemce povinen okamžitě informovat pronajímatele.

 2. O zjištěném poškození balíku při převzetí, je nájemce povinnen bezodkladně informovat přepravní společnost a pronajímatele a dále se řídit pokyny pronajímatele a přepravce.

 3. Nájemce je oprávněn užívat šaty pouze k účelu, k němuž jsou určeny a dle návodu údržby šatů (žehlení a praní). Při používání šatů musí předcházet jejich poničení nebo zničení.

 4. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatých šatech. Po dobu zápůjčky šatů za ně nájemce přebírá plnou zodpovědnost. Šaty nejsou pojištěny.

 5. Nájemce je povinnen škody pronajímateli uhradit v plné výši.

 6. Nájemce je srozuměn s tím, že v případě prodlení s vrácením pronajatých šatů je pronajímatel oprávněn bez dalšího domáhat se jeho vydání cestou občanského soudního řízení a případně trestního řízení; Nájemci bude účtována smluvní pokuta ve výši 100 Kč denně.

 7. V případě znehodnocení šatů propadá kauce v plné výši

 8. V případě nevrácení šatů propadá kauce v plné výši.

 9. V případě dodání šatů pronajímatelem, se lhůta dodání prodlužuje v případě vyšší moci, stávek, výluky a v případě neočekávaných překážek, nezapříčiněných pronajímatelem.

 10. Cena za výpujčku zahrnuje náklady na zaslání šatů zpět prostřednictvím Zásilkovny. V případě zaslání šatů zpět jiným přepravcem, než je Zásilkovna, hradí poštovné nájemce v plné výši.

 11. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatých šatech jakékoli úpravy.

 12. Provede-li nájemce na šatech úpravy bez souhlasu pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli případné snížení hodnoty šatů nebo náklady spojené s jejich odstraněním.

 13. Nájemce není oprávněn dále pronajímat, zapůjčit šaty jiným právnickým nebo fyzickým osobám.

 14. Pronajaté šaty zůstávají po celou dobu pronájmu majetkem pronajímatele.

 15. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v Objednávce.

 16. Vrácené šaty pronajímatel posoudí po vyprání. Vyskytují-li se na nich neodstranitelné skvrny či jsou roztrženy, nebo poškozeny, je pronajímatel oprávněn šaty vrátit nájemci. V takovém případě se postupuje jako při jejich ztrátě a nájemci bude účtována peněžní částka rovnající se momentální nákupní ceně poškozených, či ztracených šatů. Zpravidla je stejná, jako částka vratné kauce - zálohy.

 17. Za pronájem šatů je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele (nebo dle individuálně domluvené ceny), platného ke dni uzavření nájemní smlouvy - Objednávky. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce pronajímateli předem na účet společně s vratnou kaucí.

 18. Pronajímatel je povinnen zaslat nájemci daňový doklad vystavený v souladu se zákonem. Nájemce provádí úhrady bezhotovostním převodem na účet pronajímatele a to na základě daňového dokladu označeného číslem. Toto číslo používá nájemce jako variabilní symbol. Daňový doklad je považován za uhrazený v den, kdy je částka připsána na účet pronajímatele. Doba splatnosti je 7 dní ode dne vystavení daňového dokladu. Jiná splatnost musí být písemně potvrzena pronajímatelem v objednávce.

 19. V případě pozdní úhrady je nájemce povinen uhradit pronajímateli úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nájemce je povinen platit veškeré náklady pronajímatele spojené s vymáháním svých pohledávek vůči nájemci.

 20. V případě prodlení nájemce s úhradou jakýchkoliv splatných závazků vůči pronajímateli je pronajímatel oprávněn zrušit objednávku a rezervaci šatů.

 21. Veškeré písemnosti se považují za doručené dnem jejich doručení příjemci, případně uplynutím odběrové lhůty pro uložení zásilky na příslušné poště. V případě, že adresát odmítne přijmout doručovanou písemnost, považuje se tato písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí odmítnuto.

 22. Nájemce odesláním Objednávky potvrzuje, že veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé.

 23. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné Nájemní smlouvy – Objednávky a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marie Fritzová, sídlem Dobročovice 124, 250 82, IČO: 73317080.

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu

 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"

 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email

 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte potvrzením objednávky emailem.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2022.